#FyodorDostoyevsky #Dostoyevsky #thebrotherskaramazov #outofprint  (at The Brokedown Palace)

#FyodorDostoyevsky #Dostoyevsky #thebrotherskaramazov #outofprint (at The Brokedown Palace)

Down by the river